Časovni normativi za sprejem blaga

Za različne tipe pošiljk veljajo različni časovni normativi za sprejem blaga in predaje dokumentov na Letališču Ljubljana. 

 

Blago v razsutem stanju

Za blago, ki se prevaža s potniškimi letali in tovornjaki v razsutem stanju, velja:

    MINIMALNI ČAS PREDAJE PRED ODHODOM
Sprejem blaga Na prevoz sprejemamo vse vrste blaga, ki ga je mogoče prevažati. 3 ure
Predaja cargo manifesta Vpisuje se blago z urejeno dokumentacijo, glede na proste zmogljivosti linije. 2 ure 
Predaja ANNEX-a Največ do 1 tone blaga in cargo manifesta dveh tovornih listov. 1 ure 
Predaja LMC cargo manifesta Samo posebne vrste blaga: VAL, PERI, AVI, LHO, PRESS (največ do 200 kg blaga in 2 tovornih listov) ter pošta do 200 kg. 30 min

Opomba: za večje količine blaga, ki se prevaža s potniškimi in tovornimi letali se morate vnaprej dogovoriti z organizatorjem transporta, ker za te primere navedeni normativi ne veljajo.

Blago na letalskih paletah in kontejnerjih

Za blago, ki se prevaža na letalskih paletah oziroma v letalskih kontejnerjih in ga je pred odhodom potrebno formirati, velja:

    MINIMALNI ČAS PREDAJE PRED ODHODOM
Sprejem blaga Na prevoz sprejemamo vse blago, ki ga je mogoče prevažati. 5 ur
Predaja cargo manifesta za posamezno paleto (ULD) Vpisuje se blago z urejeno dokumentacijo, glede na prosto kapaciteto linije. oodvisno od števila palet (ULD)*
Predaja ANNEX cargo manifesta Največ do 1 tone blaga in cargo manifesta dveh tovornih listov. 1 ura
Predaja LMC cargo manifesta Namo posebne vrste blaga: VAL, PERI, AVI, LHO, PRESS (največ do 200 kg blaga in 2 tovornih listov) ter pošta do 200 kg. 30 min

Opomba: predviden čas formiranja za paleto je ena ura. Če se predaja cargo manifest za vse palete hkrati, je čas za predajo: št. palet x ena ura. Lahko se predaja zaključene cargo manifeste za posamezne palete, vendar je treba upoštevati čas, ki je potreben za formiranje ene palete.

Neposrednih medcelinskih letov preko Letališča Ljubljana trenutno ni, zato se normativi določijo na osnovi predhodnega dogovora med letalskim prevoznikom in Fraportom Slovenija. 

Posebni pogoji v zvezi z našimi storitvami:

 1. V izjemnih primerih se pošiljka lahko sprejme ali izda tudi izven rednega delovnega časa. Tak primer je treba pisno najaviti 12 ur prej, za vsako pošiljko se zaračuna efektivno delo.
 2. Za storitve skladišča izven rednega delovnega časa se tarife manipulacij in dela zvišajo za 100 %.
 3. Stroške skladiščenja za carinske pošiljke, ki jih deponent oz. agent brezplačno odstopi carinarnici zaradi poteka ležanja oz. katerega koli drugega vzroka, poravna deponent ali njegov agent pred izročitvijo carinarnici.
 4. Aircargo center Ljubljana odgovarja za škodo, ki jo povzroči na uskladiščenem blagu, razen ko lahko dokaže, da je škoda nastala zaradi okoliščin, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih odvrniti, ali da je nastala po krivdi položnika, zaradi hib ali naravnih lastnosti blaga ali slabe embalaže.
 5. Odškodnina za poškodovano, uničeno ali izgubljeno blago po krivdi Aircargo centra Ljubljana ne more presegati dejanske vrednosti blaga, oziroma največ 20 USD na kg poškodovanega oz. manjkajočega dela pošiljke. Skladiščeno blago zavarujemo pred običajnimi nevarnostmi, razen če ni med strankama drugače dogovorjeno. Če nastopi zavarovalni primer, nadomesti blago oziroma poškodbo blaga odškodnina, ki jo položniku izplača zavarovalnica.
 6. Aircargo center Ljubljana sprejema v skladišče praviloma le ustrezno embalirano blago, zaščiteno proti poškodbam, ki bi lahko nastale pri manipuliranju in skladiščenju. Predvsem pa mora blago ustrezati zahtevam varnega letalskega prevoza.
 7. Po tridesetih dneh ležanja pošiljke v skladišču Aircargo center Ljubljana izstavi prvi račun za plačilo skladiščnine na podlagi veljavnega cenika. Vsi naslednji računi za skladiščenje se nato izstavljajo mesečno.
 8. Prevzemnik blaga iz skladišča mora blago pregledati in če ugotovi nepravilnost na blagu, mora o tem obvestiti odgovornega delavca v Aircargo centru Ljubljana, sicer se šteje, da je prevzeto blago ustrezno.
 9. Če položnik storitve zamudi s plačilom, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti, ki jih je dolžan plačati takoj, ko prejme bremepis. Če zamuja s plačilom, lahko Aircargo center Ljubljana ustavi nadaljnje opravljanje storitev, uveljavi zastavno pravico na drugem uskladiščenem blagu ali pa unovči finančne instrumente zavarovanja plačila.
 10. Kapacitete prostorov za posebne pogoje skladiščenja (hladilnica, zamrzovalnica itd) so omejene, zato po zapolnitvi kapacitet teh prostorov za nenajavljene pošiljke ne moremo zagotoviti ustreznih pogojev skladiščenja. V tem primeru Aircargo center Ljubljana za eventualno škodo ne odgovarja. Večje pošiljke je obvezno vnaprej najaviti. 
 11. Pri blagu, kjer so zahtevani posebni pogoji skladiščenja, morajo biti vsi dokumenti (AWB in cargo manifest) vidno in pravilno označeni. Na AWB-ju morajo biti napisani pogoji skladiščenja (Handling Information), na cargo manifestu pa morajo poleg vrste blaga biti napisane tudi ustrezne IMP-kode. Posamezni tovorki pošiljke morajo biti vidno označeni z ustreznimi nalepkami (nap. PERISHABLE) in nalepko, ki označuje zahtevane temperaturne pogoje skladiščenja. Če ti pogoji niso izpolnjeni, Aircargo center Ljubljana za morebitno škodo ne odgovarja.
 12. Temeljna pravila in časovni normativi, ki veljajo za izvoz pošiljk:

  Temeljno pravilo je, da na prevoz sprejemamo le blago, ki je pripravljeno za prevoz. To pomeni:

  - da je pošiljka ustrezno embalirana, varna za skladiščenje in prevoz z letalom,

  - da je pošiljka primerno označena glede na težo,

  - da dimenzije pošiljke ne presegajo dimenzij predvidenega prevoznega sredstva oz. da so na pošiljki etikete, ki sporočajo zahtevo po pravilnem ravnanju z njo.

  - Pomembno je tudi, da so blago in prevozni dokumenti pravočasno predani na prevoz. Časovne normative za sprejem blaga na prevoz in predaje dokumentov na Letališču Ljubljana preverite tukaj.

 13. V skladu z veljavno zakonodajo se morajo vse pošiljke pred prevozom z letalom varnostno pregledati oz. se izvede ročni pregled, če rentgenski ni mogoč.
 14. Fraport Slovenija, d.o.o., lahko odobri komercialne popuste in druge ugodnosti uporabnikom na osnovno ceno letališke storitve. Komercialni popusti se lahko odobrijo uporabnikom glede na obseg in število opravljenih letaliških storitev ter v primeru posebnega poslovnega interesa.
 15. Vse cene, ki so navedene v tem ceniku, so podane v EUR.
 16. Na navedene cene se obračuna davek na dodano vrednost v skladu z veljavno zakonodajo.

Iskanje

Zapri