Sledenje, pošiljanje in prevzem pošiljk

Sledite vaši pošiljki

Trenutno lokacijo vaše pošiljke lahko preverite na spletni strani www.track-trace.com. Številko tovornega lista vpišite v rubriko »Air Cargo«. Spodaj si oglejte vzorec tovornega lista.


Če imate težave s pridobivanjem informacije o vaši pošiljki, vam jo bomo z veseljem pomagali poiskati. Kontaktirajte nas: 

Dežurni dokumentarni agent

Prevzem vaše pošiljke

Prevzem EU pošiljke oz. pošiljke pod carinskim statusom »C«

 • Pri letalskem prevozniku najprej prevzamete tovorni list in nalog za izskladiščenje.
 • Z nalogom za izskladiščenje se zglasite na okencu uvoznega skladišča.
 • Po plačilu stroškov skladiščnih storitev bomo v skladišču pošiljko naložili v vaše vozilo.
 • Prevzem blaga boste potrdili s podpisom na nalogu za izskladiščenje.

Opomba: rednim strankam se skladiščne storitve zaračunavajo z zbirnim računom.

Prevzem ne EU pošiljke pod carinskim statusom »T1«

 • Pri letalskem prevozniku najprej prevzamete tovorni list in nalog za izskladiščenje.
 • Nato morate opraviti carinske formalnosti. Za obe storitvi lahko pooblastite eno do špedicij na letališču.
 • Z nalogom za izskladiščenje, ki ga je potrdil špediter ali carina, se zglasite na okencu uvoznega skladišča.
 • Po plačilu stroškov skladiščnih storitev bomo v skladišču pošiljko naložili v vaše vozilo.
 • Prevzem blaga boste potrdili s podpisom na nalogu za izskladiščenje.

Opomba: rednim strankam se skladiščne storitve zaračunavajo z zbirnim računom enkrat tedensko.

Postopek priprave blaga na prevoz

Celotni postopek priprave blaga na prevoz se začne po prejemu naročila za blago. Pred odpremo morate poskrbeti, da je blago ustrezno zapakirano in označeno. Embalaža ščititi vsebino in ostalo blago pred poškodbami, ki bi lahko nastale zaradi transportnih obremenitev. Oznake na tovorih pa povedo, kako je treba z blagom rokovati.

Ko je blago pripravljeno za odpremo, morate o tem obvestiti špediterja, ki za pošiljko rezervira prevozni prostor na celotni poti. Posredovati mu morate točne podatke o blagu, spremno dokumentacijo in se dogovoriti za dostavo blaga do letališča.

Po oddaji blaga na prevoz je najbolje, da prejemniku posredujete vse podatke o transportu pošiljke, tako da lahko pripravi potrebne dokumente za prevzem še preden pošiljka prispe na cilj.

Pošiljanje blaga je kompleksen postopek. Priporočamo, da se pred odpravo posvetujete s špediterjem, ki vas bo opozoril na posebnosti in ugodnosti, ki vam jih nudijo letalski prevozniki.

Posebni pogoji v zvezi z našimi storitvami:

 1. V izjemnih primerih se pošiljka lahko sprejme ali izda tudi izven rednega delovnega časa. Tak primer je treba pisno najaviti 12 ur prej, za vsako pošiljko se zaračuna efektivno delo.
 2. Za storitve skladišča izven rednega delovnega časa se tarife manipulacij in dela zvišajo za 100 %.
 3. Stroške skladiščenja za carinske pošiljke, ki jih deponent oz. agent brezplačno odstopi carinarnici zaradi poteka ležanja oz. katerega koli drugega vzroka, poravna deponent ali njegov agent pred izročitvijo carinarnici.
 4. Aircargo center Ljubljana odgovarja za škodo, ki jo povzroči na uskladiščenem blagu, razen ko lahko dokaže, da je škoda nastala zaradi okoliščin, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih odvrniti, ali da je nastala po krivdi položnika, zaradi hib ali naravnih lastnosti blaga ali slabe embalaže.
 5. Odškodnina za poškodovano, uničeno ali izgubljeno blago po krivdi Aircargo centra Ljubljana ne more presegati dejanske vrednosti blaga, oziroma največ 20 USD na kg poškodovanega oz. manjkajočega dela pošiljke. Skladiščeno blago zavarujemo pred običajnimi nevarnostmi, razen če ni med strankama drugače dogovorjeno. Če nastopi zavarovalni primer, nadomesti blago oziroma poškodbo blaga odškodnina, ki jo položniku izplača zavarovalnica.
 6. Aircargo center Ljubljana sprejema v skladišče praviloma le ustrezno embalirano blago, zaščiteno proti poškodbam, ki bi lahko nastale pri manipuliranju in skladiščenju. Predvsem pa mora blago ustrezati zahtevam varnega letalskega prevoza.
 7. Po tridesetih dneh ležanja pošiljke v skladišču Aircargo center Ljubljana izstavi prvi račun za plačilo skladiščnine na podlagi veljavnega cenika. Vsi naslednji računi za skladiščenje se nato izstavljajo mesečno.
 8. Prevzemnik blaga iz skladišča mora blago pregledati in če ugotovi nepravilnost na blagu, mora o tem obvestiti odgovornega delavca v Aircargo centru Ljubljana, sicer se šteje, da je prevzeto blago ustrezno.
 9. Če položnik storitve zamudi s plačilom, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti, ki jih je dolžan plačati takoj, ko prejme bremepis. Če zamuja s plačilom, lahko Aircargo center Ljubljana ustavi nadaljnje opravljanje storitev, uveljavi zastavno pravico na drugem uskladiščenem blagu ali pa unovči finančne instrumente zavarovanja plačila.
 10. Kapacitete prostorov za posebne pogoje skladiščenja (hladilnica, zamrzovalnica itd) so omejene, zato po zapolnitvi kapacitet teh prostorov za nenajavljene pošiljke ne moremo zagotoviti ustreznih pogojev skladiščenja. V tem primeru Aircargo center Ljubljana za eventualno škodo ne odgovarja. Večje pošiljke je obvezno vnaprej najaviti. 
 11. Pri blagu, kjer so zahtevani posebni pogoji skladiščenja, morajo biti vsi dokumenti (AWB in cargo manifest) vidno in pravilno označeni. Na AWB-ju morajo biti napisani pogoji skladiščenja (Handling Information), na cargo manifestu pa morajo poleg vrste blaga biti napisane tudi ustrezne IMP-kode. Posamezni tovorki pošiljke morajo biti vidno označeni z ustreznimi nalepkami (nap. PERISHABLE) in nalepko, ki označuje zahtevane temperaturne pogoje skladiščenja. Če ti pogoji niso izpolnjeni, Aircargo center Ljubljana za morebitno škodo ne odgovarja.
 12. Temeljna pravila in časovni normativi, ki veljajo za izvoz pošiljk:

  Temeljno pravilo je, da na prevoz sprejemamo le blago, ki je pripravljeno za prevoz. To pomeni:

  - da je pošiljka ustrezno embalirana, varna za skladiščenje in prevoz z letalom,

  - da je pošiljka primerno označena glede na težo,

  - da dimenzije pošiljke ne presegajo dimenzij predvidenega prevoznega sredstva oz. da so na pošiljki etikete, ki sporočajo zahtevo po pravilnem ravnanju z njo.

  - Pomembno je tudi, da so blago in prevozni dokumenti pravočasno predani na prevoz. Časovne normative za sprejem blaga na prevoz in predaje dokumentov na Letališču Ljubljana preverite tukaj.

 13. V skladu z veljavno zakonodajo se morajo vse pošiljke pred prevozom z letalom varnostno pregledati oz. se izvede ročni pregled, če rentgenski ni mogoč.
 14. Fraport Slovenija, d.o.o., lahko odobri komercialne popuste in druge ugodnosti uporabnikom na osnovno ceno letališke storitve. Komercialni popusti se lahko odobrijo uporabnikom glede na obseg in število opravljenih letaliških storitev ter v primeru posebnega poslovnega interesa.
 15. Vse cene, ki so navedene v tem ceniku, so podane v EUR.
 16. Na navedene cene se obračuna davek na dodano vrednost v skladu z veljavno zakonodajo.

Iskanje

Zapri